Home

Olaga förföljelse NJA

NJA 2020 s. 216. Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse. Örebro tingsrätt . Allmän åklagare väckte vid Örebro tingsrätt åtal mot N.J. enligt följande Den grova kvinnofridskränkningen NJA 2003 s. 144 · Det närstående paret NJA 2004 s. 97 · Den månadslånga övervakningen NJA 2013 s. 1227 · De kinesiska kullagren NJA 2014 s. 559 · Slaget med bokryggen NJA 2015 s. 386 · Upprepade övergrepp i rättssak NJA 2019 s. 747. Sökord. Olaga förföljelse. NJA 2013 s 1227 Högsta domstolen 2013-B 272 B 272-13 2013-12-27 Skövde kommun . NJA 2013 s 1227 Bestämmelsen om olaga förföljelse har i grunden samma konstruktion som fridskränkningsbrottet i 4 kap. 4 a § brottsbalken. Med förfölja avses att någon upprepat angriper,. långa övervakningen NJA 2013 s. 1227 p. 5-7.) Straffskala och straffmätning vid olaga förföljelse 10. Olaga förföljelse utgör ett brott som består av flera gärningar som alla i och för sig kunde ha utgjort enskilda brott. Om dessa brott hade bedömts vart och ett för sig skulle det ha varit fråga om flerfaldig brottslighet

Olaga förföljelse i rättsfallet Kränkningsbestämningen NJA 2018 s. 1083. Om en person utsätts för upprepade brottsliga handlingar av likartat slag eller som sker i ett sammanhang ska enligt domstolen en helhetsbedömning av den samlade kränkningen göras Samtidigt infördes olaga förföljelse som ett nytt brott i brottsbalken. Det gemensamma syftet med lagen om kontaktförbud och det nya brottet olaga förföljelse är att förbättra situationen för dem som riskerar att utsättas eller redan har utsatts för våld, hot eller trakasserier, vilket särskilt vid upprepningar kommit att kallas för stalkning NJA 2012 s. 968. När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska ett frihetsberövande med anledning av brott som prövas genom domen inte beaktas vid bestämmande av antalet timmar samhällstjänst

Olaga förföljelse kallas i daglig tal för stalkning. Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag Olaga förföljelse är i Sverige en brottsrubricering som införts i syfte att förebygga stalkning.I samband med att lagen infördes ersattes även den tidigare termen besöksförbud med kontaktförbud, från och med den 1 oktober 2011. [1] Brottet finns infört i 4 kap. 4 b § brottsbalken.Den amerikanska delstaten Kalifornien kriminaliserade stalking 1990 och därefter har flera andra. Olaga förföljelse, eller stalkning, betyder att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. Anmäl förföljelsen till polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen Olaga förföljelse. 2018-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB. FRÅGA Är olaga förföljelse olagligt? Det är en granne som förföljer oss varje gång vi är ute och kör med bilen. Han förföljer oss ända tills vår mål, ex vis en affär

NJA 2020 s. 216 lagen.n

Stalkning - olaga förföljelse Susanne Strand Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet samt vid Centre for Forensic Behavioural Science vid Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Susanne.strand@oru.se Stalkning, att vara förföljd av någon som orsakar rädsla eller oro, förekom Olaga förföljelse syftar till att höja straffnivån för flera upprepade kränkningar i form av brott mot en och samma person vilka måste ingå i lagtextens uppräkning olaga förföljelse är det alltså inte ovanligt att brottet har begåtts under inflytande av vad som bedömts vara en allvarlig psykisk störning. Oklart var den nedre gränsen går för olaga förföljelse Brå har funnit några möjliga orsaker till att antalet fällande domar för brottet varit så få STALKING? OLAGA FÖRFÖLJELSE! är vad veckans avsnitt på ADVOKATSNACK handlar om. Advokat David Massi går igenom bakgrunden till varför paragrafen kom till, va.. Olaga förföljelse - En gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person (Polisen, 2012). Online stalking - All förföljelse som utspelar sig på nätet (Dunkels 2009:14). Offline stalking - All typ av förföljelse som utspelar sig utanför nätet, i den värld vi kan s

! 2! Sammanfattning) I! detta! arbete! undersöks! brotten! olaga! förföljelse,! som infördes! år! 2011! och! grov! kvinnofridskränkning,! som infördes! år! 1998. Stalkning är ett vidare begrepp än olaga förföljelse och kan omfatta både brottsliga och icke brottsliga handlingar. Beteendet utgör brottet olaga förföljelse när målsäganden förföljs genom brottsliga gärningar och utsätts för upprepade kränkningar av sin in-tegritet.

olaga förföljelse. Syftet är att undersöka vilka omständigheter som ligger till grund för domstolarnas bedömning av de olika bestämmelserna, för att se när och varför de olika brottsrubriceringarna tillämpats. 1.2 Syfte och frågeställningar Brottet olaga förföljelse är konstruerat med fridskränkningsbrotten so Olaga förföljelse syftar till att höja straffnivån för flera upprepade kränkningar i form av brott mot en och samma person vilka måste ingå i lagtextens uppräkning. Var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet t.ex. genom att denne utsätts för angrepp eller obehag

kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 § Den som olovligen intränger eller (Se NJA 1962 II s. 130-131 och bl.a. Jareborg m.fl., 2015, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 70-71.) En kvinna utsattes för olaga förföljelse under en period om cirka tre veckor av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen skickade ett mycket stort antal sms till henne, varav flera med hotfullt innehåll, samt ringde henne ett stort antal gånger. Vid ett tillfälle sökte han upp henne och följde efter henne utomhus Denna princip har utvecklats och fastslagits av Högsta domstolen i rättsfallet Kränkningsbestämningen NJA 2018 s. 1083. Om en person utsätts för upprepade brottsliga handlingar av likartat slag eller som sker i ett sammanhang ska enligt domstolen en helhetsbedömning av den samlade kränkningen göras

förföljelse. Företeelsen förföljelse är ett brott som är mycket svårt för rättsväsendet att hantera. Gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och inte kan i många fall vara väldigt svår. Fram till 2011 fanns ingen brottsrubricering för just olaga förföljelse. Det första uppmärksammad brottet olaga förföljelse, den kritik som har framförts i rapporterna av kontaktförbudslagen, på vilka grunder ett kontaktförbud kan utfärdas och hur detta ska hanteras enligt gällande rätt. Dessutom undersöks om hanteringen av ett kontaktförbud kan påverka tillämpningen av brottet olaga förföljelse

Mål: B 2570-19 - Högsta domstole

NJA 2013 s 1227 Infosoc Rättsdataba

Olaga förföljelse är emellertid inte ett artbrott. Däremot finns det vid bedömningen av om en eller flera av gärningarna ska påverka valet av påföljd anledning att ta hänsyn till om något eller några av de ingående gärningarna är brott av sådan art som i sig utgör skäl för fängelse I ett stort antal meddelanden hotade stalkern att döda och förgripa sig på Joakim och Jonna Lundell. Nu döms den unge mannen för olaga förföljelse. Mina klienter har mått väldigt dåligt av förföljelsen. Det har varit en mardröm, skriver målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz Olaga förföljelse är ett brott som ofta förekommer efter att en relation upphört. Det är ofta kvinnor som utsätts för förföljelse av en före detta partner men även män utsätts. Brottet innebär att en och samma person utsätts för upprepade brottsliga handlingar vilka vart och ett är en del i en upprepad kränkning av den utsatta personens integritet För att personens handlande ska innebära olaga förföljelse, som är ett brott enligt brottsbalken (BrB), måste personen begå upprepande brottsliga handlingar mot en annan ( 4 kap. 4 b § BrB ). Ett exempel på en sådan brottslig handling är ofredande. Brottsbalken stadgar att det föreligger ofredande om någon fysiskt antastar någon.

Olaga förföljelse Eftersom ofredandet pågått i flera månader vid upprepade tillfällen, kan det även bli tal om olaga förföljelse (4 kap. 4b § BrB). Personen har förföljt dig med gärningarna som jag ovan konstaterat lever upp till kraven för att utgöra ofredande Olaga förföljelse, stalkning - polisens arbete Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning. Polisens arbete innebär att hitta bevis för brottet och att ge stöd och hjälp åt den utsatta. Det sker oftast i samarbete med andra samhällsfunktioner

 1. Olaga förföljelse Med begreppet olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och.
 2. Nu åtalas de för flera fall av grovt olaga intrång. Mannen åtalas dessutom för olaga förföljelse sedan han trakasserat en annan husägare i samma by. Maria Berkmo Text. Annons
 3. Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en och samma person upprepade gånger utsätter dig för hot, våld eller trakasserier. För att olaga förföljelse ska vara ett brott enligt brottsbalken måste handlingarna bestå av någon eller några av följande brott

Något som nu gör att poliskvinnan åtalas för omfattande olaga förföljelse av en älskarens svärdotter, en kvinna i Dalarna. Kontakterna inleddes under 2015. Offret, som är några år yngre än den åtalade kvinnan, uppger att hon försökt hålla sig utanför svärfaderns problem med relationerna till sin hustru och den nu åtalade kvinnan Olaga förföljelse En person kan dömas för olaga förföljelse om denna begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Gärningspersonen måste ha gjort sig skyldig till misshandel, olaga tvång, olaga hot, olovlig identitetsanvändning,. Olaga förföljelse..... 83 Olaga tvång 30 000 kr. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2005 s. 919 fastställt den schablonen. Vid mycket grova sexuella övergrepp under lång ti

Jocke och Jonnas stalker dömd för olaga förföljelse Oktober 8, 2019, 15:00 106 Kommentarer Igår fälldes den 18-åriga man från Stockholm som under lång tid trakasserat Jocke och Jonna Olaga förföljelse/stalkning Olaga hot Sexualbrott Skadegörelse och klotter Stöld av motorfordon Unga som begår brott Våld i offentlig miljö Trafik och fordon Visa undermeny Trafik och fordon. Böter - betala och bestrida. NJA 2013 s. 1227: Olaga förföljelse? RH 2013:51: En person har åtalats för olaga förföljelse huvudsakligen bestående av ett antal fall av överträdelse av kontaktförbud.Kontaktförbudet har inte varit ett utvidgat sådant. Flera fall då den åtalade.. Man åtalas för olaga förföljelse av sitt ex. Genrebild. Trots att kvinnan gjort klart att hon inte vill ha kontakt med mannen ska han enligt stämningsansökan mellan september förra året och januari i år skickat minst 100 sms och tio brev till kvinnan samt befunnit sig utanför både hennes arbetsplats och hennes hem med syfte att titta.

Kontaktförbud och olaga förföljels

Fråga om ersättning för kränkning vid olaga förföljelse Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för olaga förföljelse i omkring en månad, hade rätt till ersättning för kränkning med 15 000 kr. En kvinna ofredades under en dryg månads tid av en man som hon haft en kortare relation med. Han skickade ett mycket stort antal sms, ca 15-30 per dag, varav ca 15 innehöll. Stalking innebär olaga förföljelse, någon utsätter en annan person för systematisk och återkommande förföljelse och kartläggning. Stalking kan också handla om att någon tar upprepad och oönskad kontakt med sitt offer och begår handlingar som kan vara skrämmande eller kränkande. Den oönskade kontakten kan utgöras av sms, mail.

NJA 2012 s. 968 ( NJA 2012:91) Lagen.n

Förra året anmäldes 704 fall av olaga förföljelse i Sverige men det finns ännu inga siffror på hur många som åtalades eller dömdes. År 2016 anmäldes 658 brott - 124 av dem gick till. Kräv en sådan bedömning när du anmäler brottet! För att anmäla stalkning/olaga förföljelse ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112 Högsta domstolen har i rättsfallet Skadestånd efter övernattningen NJA 2019 s. 1064 fastställt schablonersättningen för kränkning vid medvetet oaktsam våldtäkt till 75 000 kronor. Schablonbeloppet för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt fastställdes i samma dom till 10 000 kronor

Olaga förföljelse och stalkning Om du blir utsatt för olaga förföljelse innebär det att du blir utsatt för upprepade brottsliga handlingar. Det kan handla om att du blir trakasserad eller förföljd vid upprepade tillfällen av någon som hotar dig, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger eller skickar brev eller e-post med kränkande innehåll 4. Olaga förföljelse 32 4.1 Inledning 32 4.2 Kriminaliserade förföljelsebeteenden i Sverige 32 4.3 Brottstyper som ingår i olaga förföljelse 35 4.4 Förutsättningar för straffansvar enligt BrB 4:4 b 37 4.4.1 Begreppet förföljelse 37 4.4.2 Rekvisitet upprepad kränkning 3 För olaga förföljelse kan enligt förslaget dö-mas till böter eller fängelse i högst två år. RP 19/2013 rd 2 Olaga förföljelse är enligt förslaget ett brott som lyder under allmänt åtal. I tvångsmedelslagen och i polislagen före-slås till följd av denna proposition vissa änd

olaga förföljelse. till fängelse i högst fyra år. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011. 2.3 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken . Prop. 2010/11:45 9 Härigenom föreskrivs att 13 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Lydelse enligt SFS 2010:110 En kvinna stod åtalad för olaga förföljelse och stämpling till mord på en SHL-spelare. Nu har domen kommit. Kvinnan döms till elva månaders fängelse, bland annat för förföljelse och. För några år sedaninfördes brottet olaga förföljelse i BrB 4 kap 4b §. Där sägs att den somförföljer någon genom brottslig gärning som utgör t.ex. olaga hot,hemfridsbrott, olaga intrång, kränkande fotografering, ofredande, skadegörelse,brott mot kontaktförbud m.m. döms för olaga förföljelse om var och en avgärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens.

Eller nja, gråter gör jag inte. Däremot kan jag sucka lite över Vi har redan lagar mot sådant som till exempel är olaga hot. Ibland får man en känsla av att det är tillämpningen av lagarna, inte lagtexterna, som borde ses över. Då blir det brottsligt med olaga förföljelse och straffet kan bli upp till fyra års fängelse SGT./. riksåklagaren ang. olaga förföljelse m.m. (Hovrätten för Övre Norrlands dom den 17 augusti 2017 i mål B 844-16 och B 379-17) Riksåklagaren har förelagts att svara skriftligen på överklagandet såvitt avser påföljden. Svaret ska särskilt avse hovrättens tillämpning av 30 kap. 3 § brottsbalken Härutöver föreslås att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Prop. 2015/16:150 2 . Innehållsförtecknin Döms för fyra våldtäkter och förföljelse. Publicerad 2021-04-15. En 34-årig man döms av Malmö tingsrätt för att ha våldtagit två kvinnor och sedan ha utsatt dem för olaga. - Målet är att förhindra stalkning eller olaga förföljelse. Men nu kan en lagändring vara på gång som kriminaliserar stalkning och där förövaren ska kunna dömas till fängelse. Som lagstiftningen ser ut i dag kan den som ägnar sig åt stalkning bara dömas för ofredande eller olaga hot där påföljden för det mesta blir böter

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år. 6c§ Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som. 20-åring anhållen för olaga förföljelse. 20-åringen har begärts häktad vid Lunds tingsrätt. Foto: Johan Nilsson/TT. Eslöv. ESLÖV En 20-årig man begärdes under fredagen häktad för en lång rad brott begångna i Eslöv En kvinna utsattes för olaga förföljelse under en period om cirka tre veckor av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen skickade ett mycket stort antal sms till henne, varav flera med hotfullt innehåll, samt ringde henne ett stort antal gånger. Vid ett tillfälle sökte han upp henne och följde efter henne utomhus Beträffande olaga förföljelse (4 kap. 4 b § BrB) kan sägas följande: Det förutsätts att man begått flera brottsliga gärningar för att brottet ska göra sig gällande, och därför kommer det inte aktualiseras i ditt fall (så som du formulerat frågan såklart) Joakim och Jonna Lundell har flera gånger påtalat trakasserierna från personen som, enligt paret, förföljt dem i flera år. Nu väcks åtal om olaga förföljelse mot den unge mannen. Ingen ska behöva uppleva denna mardrömssituation som mina klienter levt med under en längre tid, skriver advokaten Elisabeth Massi Fritz till Expressen

Olaga förföljelse/stalkning Polismyndighete

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en och samma person upprepade gånger utsätter dig för hot, våld eller trakasserier. För att olaga förföljelse ska vara ett brott enligt brottsbalken måste handlingarna bestå av någon eller några av följande brott: misshandel olaga tvång olaga ho och egendom (NJA II 1962 s. 127). Olaga hot kan dock också vara ett angrepp på handlingsfriheten. Även om den hotade inte rättar sig efter gärningsmannens önskemål, kan hotet inverka på vad han eller hon företar sig (Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 uppl., s. 61) Inom rubriceringen olaga förföljelse ryms ett antal varianter på brott i själva brottet, varav det verkar vara dom mildare formerna olaga hot och ofredande det handlar om här. Därmed är det troligtvis så att man inte hållit huvudförhandling, och Nina behöver i så fall inte närvara utan får beslutet när det är klart Äntligen! I dag klockan 11.00 kom domen mot min stalker som var åtalad för bland annat olaga förföljelse och olaga hot. Och hon är dömd nu. Jag kan inte med ord beskriva hur det känns just.

Olaga förföljelse - Wikipedi

Olaga förföljelse - Brott mot frihet och frid, 4 kap

Stalkning - olaga förföljels

Olaga förföljelse är en straffbestämmelse som tillkom 2011 och innebär att en person begår upprepade brottsliga handlingar mot en annan Olaga förföljelse innebär att man är förföljd. Det kan handla om att förföljer personen till fots eller till bil. ersonerna på bilden har ingenting med artikeln att göra

Olaga förföljelse - tillämpning i praktiken - Karnov Grou

STALKNING? OLAGA FÖRFÖLJELSE! - YouTub

 1. Olaga förföljelse, eller stalkning, betyder att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. Anmäl förföljelsen till polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen. I de fall det är svårt att avgöra om du är utsatt för brott eller inte, ring 114 14 för vägledning om hur du ska agera
 2. Stalkningsbrott, olaga förföljelse, kan ge upp till fyra års fängelse men är svåra att leda i bevis och få har fällts i Norrbotten de senaste åren (se faktaruta). Fakta/Stalkning. Följande brott ingår i lagbestämmelsen gällande olaga förföljelse (stalkning)
 3. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Den här uppsatsen behandlar brottet olaga förföljelse som infördes den 1 oktober 2011. Olaga förföljelse innebär förföljelse genom brottsliga gärningar som utgör led i en upprepad integritetskränkning

Olaga förföljelse - tillämpning i praktiken - Karnov Sverig

 1. Sverige. I det svenska rättsystemet ersattes den tidigare termen besöksförbud med begreppet kontaktförbud från och med den 1 oktober 2011, i samband med att olaga förföljelse infördes som brottsrubricering för stalkning. [2]Åtgärden kontaktförbud regleras genom lagen om kontaktförbud.Om det finns risk för att en person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter.
 2. Olaga hot är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap 5 § Brottsbalken: [1]. Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot
 3. a syprojekt, naturbesök, reaktioner på omvärlden och vardagsfunderingar. Snabba kast mellan galenskap och fullt allvar
 4. This report is a summary of the Swedish report Olaga förföljelse, report no 2015:2. The Swedish report can be ordered from Brottsförebyggande rådet, info@bra.se Production: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) Box 1386, SE-111 93 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 401 87 00, fax: +46 (0)8 411 90 75 E-mail: info@bra.s
 5. 39-åring åtalas för förföljelse genom sms Laholm En 39-årig man åtalas för att ha ägnat sig åt olaga förföljelse av sin tidigare sambo. I många och långa sms har han fortsatt sin kontakt trots att kvinnan upprepade gånger bett honom att sluta

Brottsoffermyndighetens referatsamling 202

Lär dig definitionen av 'olaga förföljelse'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'olaga förföljelse' i det stora svenska korpus Under flera år förföljde och sextrakasserade den 30-årige mannen unga flickor på internet. Nu döms han till fängelse i två år och sex månader. Jag tycker att det är viktigt att tingsrätten ser det som olaga förföljelse, säger åklagaren Lena Körner Den unga kvinnan frias dock från misstankarna om olaga förföljelse, då de upprepade kränkningarna skett under en begränsad period på runt två veckor

 • Make a Robinhood trading bot.
 • Befolkning världen.
 • NSE Mutual Fund platform.
 • Säga upp kreditkort Danske Bank.
 • Alibaba Verified Supplier.
 • Funfair price prediction Reddit.
 • Kuggade mönstringen.
 • Tata CLiQ seller registration contact number.
 • Kappahl t shirt dam.
 • Energimyndigheten engelska.
 • Fonder 2021? Flashback.
 • Mayr Melnhof Aktie.
 • IAR Systems analys.
 • Medici family influence on the renaissance.
 • Systembolag öppet till 20 Stockholm.
 • Förmånsbeskattning aktier procent.
 • Swedbank Robur Sverige.
 • BSDEX solaris.
 • Boxer TV Hub Chromecast.
 • Log scale interpretation.
 • Kundrådgivare Nordea lön.
 • Retromöbler Skåne.
 • Nordnet Superfonden Sverige.
 • Uppfart.
 • Supper humlegården.
 • ITM Power results 2021.
 • XDai farming.
 • Skyddsnät pool.
 • Azelio Forum.
 • Buy Dogecoin Europe.
 • Traction meaning.
 • Binance spot trading fees.
 • Kalkylränta bil.
 • Enklare Ekonomi Sverige AB bluff.
 • Eigendom in Italië.
 • TF2 economy 2021.
 • Ericsson vd historia.
 • Blockchain future predictions.
 • Smishing SMS melden.
 • LinkEye Coin.
 • Enkel nybyggnadskarta pris.